Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Tento dokument má za cieľ informovať, akým spôsobom a na aký účel sú zhromažďované, spracúvané, používané a odovzdávané osobné údaje v súvislosti používaním webovej stránky FILMIS.EU.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorú je možné na základe týchto informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je FILMIS.EU. Prevádzkovateľ určuje účel a spôsob spracúvania osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov vrátane uplatnenia práv dotknutých osôb v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adrese admin@filmis.eu, alebo prostredníctvom Kontaktného formulára na stránke FILMIS.EU.

Získavanie, účel a doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od užívateľov jeho služieb (dotknutých osôb), najmä pri návšteve, používaní a registrácií na webových stránkach FILMIS.EU.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, Prevádzkovateľ takýto súhlas archivuje počas doby uchovávania údajov. Žiadosť o udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa vyplýva z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov. Ide najmä o zabezpečenie a zlepšovanie obsahu a funkčnosti webovej stránky FILMIS.EU, analýzu dát, testovanie, prieskumy a štatistické účely, ďalej tiež pre interné operácie Prevádzkovateľa vrátane riešenia problémov.

Návšteva webovej stránky Filmis.eu:

 • účel spracovania: zlepšovanie a prispôsobovanie služieb, štatistické účely
 • osobné údaje: IP adresa, typ zariadenia, typ a verzia prehliadača, typ a verzia operačného systému, cookies
 • právny základ spracúvania: oprávnený záujem Prevádzkovateľa
 • doba uchovávania: 3 roky od uskutočnenia návštevy

Zásady spracúvania a používania súborov cookies na stránke FILMIS.EU je uvedené v samostatnom dokumente Pravidlá používania cookies.

Registrácia na webovej stránke Filmis.eu:

 • účel spracovania: využívanie služieb a funkcií webovej stránky a zaradenie do databázy Prevádzkovateľa pre jeho interné potreby
 • osobné údaje: e-mail; nepovinné: meno, nepovinné:fotografia, krajina: nepovinné, časové pásmo: nepovinné
 • právny základ spracúvania: poskytnutie služby zo strany Prevádzkovateľa; oprávnený záujem Prevádzkovateľa
 • doba uchovávania: počas doby trvania registrácie a následne 3 roky od prípadného zrušenia registrácie

Prihlásenie na odber newslettera a noviniek prostredníctvom e-mailu:

 • účel spracovania: využívanie služieb a funkcií webovej stránky a zaradenie do databázy Prevádzkovateľa pre jeho interné potreby
 • osobné údaje: e-mail
 • právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby (užívateľa)
 • doba uchovávania: do odvolania súhlasu dotknutou osobou (užívateľom)

Používanie aplikácií Filmis.eu:

 • účel spracovania: zlepšovanie a prispôsobovanie služieb, štatistické účely
 • osobné údaje: IP adresa, typ a ID zariadenia, verzia aplikácie, typ a verzia operačného systému
 • právny základ spracúvania: oprávnený záujem Prevádzkovateľa
 • doba uchovávania: 3 roky od použitia aplikácie

Účasť v reklamnej a propagačnej súťaži:

 • účel spracovania: identifikácia účastníkov a odovzdanie výhry výhercom reklamnej a propagačnej súťaže
 • osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska, telefónne číslo a ďalšie údaje potrebné pre odovzdanie prípadnej výhry a identifikáciu výhercu
 • právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby (užívateľa)
 • doba uchovávania: 1 rok od ukončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobou

Zdieľanie osobných údajov s ďalšími osobami

Ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, osobné údaje dotknutých osôb môžu byť v súlade s platnými právnymi predpismi zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ využíva služby tretích strán, najmä na zabezpečenie chodu a bezproblémovej funkčnosti stránok FILMIS.EU, spracovanie účtovníctva, či právneho poradenstva. V prípade potreby môže Prevádzkovateľ zdieľať osobné údaje dotknutých osôb aj s uvedenými tretími stranami, ktoré sú zo strany Prevádzkovateľa preverené a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu poskytnutých osobných údajov.

Odovzdávanie osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP

Osobné údaje dotknutých osôb nie sú odovzdávané do krajín mimo Európsky hospodársky priestor (EHP).

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ dodržiava všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému prístupu k spracúvaným osobným údajom, proti ich náhodnej strate či poškodeniu. Prístup k osobným údajom je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú k výkonu svojej pracovnej činnosti; tieto osoby sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutým osobám, ak toto porušenie môže viesť k zvýšenému riziku ohrozenia práv a slobôd dotknutých osôb, a to bez zbytočného odkladu. V oznámení uvedie opis povahy porušenia ochrany osobných údajov, opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opatrenia prijaté alebo navrhované s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov a svoje kontaktné údaje.

Práva dotknutých osôb týkajúce sa spracúvania osobných údajov

 1. právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva
 2. právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním
 3. právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov
 4. právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov
 5. právo na vymazanie osobných údajov, najmä ak:
  1. bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie
  2. už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie
  3. bolo oprávnene namietané ich spracúvanie
  4. boli spracúvané protizákonne
  5. musia byť vymazané podľa právnych predpisov
 6. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak:
  1. dotknutá osoba napadla ich správnosť – po dobu, kým Prevádzkovateľ neoverí ich správnosť
  2. ich spracúvanie je protizákonné
  3. ak ich Prevádzkovateľ už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov
  4. dotknutá osoba namieta proti ich spracúvaniu – po dobu, kým Prevádzkovateľ neoverí, či jeho oprávnené záujmy prevažujú nad záujmami dotknutej osoby
 7. právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa
 8. právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok
 9. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ môže tieto Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov kedykoľvek meniť a aktualizovať. Aktuálne znenie tohto dokumentu bude vždy zverejnené na stránke FILMIS.EU, a to najneskôr v deň nadobudnutia platnosti.

Aktuálne znenie Zásad spracúvania a ochrany osobných údajov nadobudlo platnosť 27.10.2019.